عرضه کننده زغال صدفی

عرضه کننده زغال صدفی

زغال صدفی در کارخانه ها، از چوب درختان تهیه شده و مانند زغال های قالبی دارای ابعاد منظمی نیستند و چند وجهی و نامنظم هستند. تولید کنندگان زغال، آن را از سوخت ناق

بیشتر بخوانید